Η κατά UNIX δημιουργία του κόσμου

Η κατά UNIX δημιουργία του κόσμου

It's UNIX my dear Watson

ΕΝ ΑΡΧΗ εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την Γην.
Η δε Γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος περιεπλάνατο επί του προσώπου της αβύσσου,
Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.
Και είπεν Κύριος ο Θεός: Γεννηθήτω το μηδέν και εγένετο το μηδέν.
Και είδεν ο Θεός ότι το μηδέν καλόν εστί.
Και διεχώρισεν ο Θεός το μηδέν από το ένα και τα αποκάλεσε bit,
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πρώτη…
Και είπεν ο Θεός: Θέσωμεν το μηδέν και το ένα εν σειρά των οκτώ και δημιουργήσωμεν το byte, και εγένετω ούτω.
Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός εξ αυτών τας λοιπάς πληροφορίας, ήτοι τα Kbyte, Mbyte, TeraByte και επόμενα,
Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα δευτέρα.
Και είπεν ο Θεός: Δι’ αυτών των μονάδων πληροφορίας δημιουργηθήτωσαν προγράμματα και κατόπιν αυτών συστήματα, τα και λειτουργικά επονομαζόμενα.
Και εγένετο ούτω.
Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τα Unixοειδή λειτουργικά συστήματα,
Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τρίτη.
Και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω το Linux εν τω μέσω των λοιπών Unixοειδών λειτουργικών συστημάτων,
Και διαχωρισθήτωσαν τα καλά λειτουργικά συστήματα των κακών.
Και εγένετω ούτω.
Και εκάλεσεν ο Θεός το Linux ως GNU Linux,
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τετάρτη.
Και είδεν ο Θεός ότι πάντα α εδημιούργησεν καλά εισίν και ηυλόγησεν αυτά.
Είδεν, δε, ότι έδει υπάρχει τις διαχειριζόμενος αυτά, ότι εις πρόβατα απολωλότα ομοίαζον.
Και είπε ο Θεός, δημιουργήσωμεν User καθ’ εικόνα ημών και κατ΄ ομοίωσιν
Και ας εξουσιάζει ούτος επί των λειτουργικών συστημάτων και επί πάσης της Γης, κατά το είδος αυτού.
Και είδεν ο Θεός ότι καλόν ήτο.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πέμπτη.
Και πάλιν δεν είπεν ο Κύριος ο Θεός: Ουκ εστίν καλόν να είναι ο User μόνος.
Θέλω δώσει αυτώ βοηθόν όμοιον, αλλ’ ολίγον καλύτερον αυτού, ίνα συνδράμει αυτόν εν ταις δυσκολίαις.
Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί του User και εκοιμήθη αυτός ύπνον βαθύν,
Και έλαβε κώδικα εκ της πλευράς αυτού και ενεπλούτισε τον κώδικα του παραληφθέντος,
Και ούτω εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τον Programmer.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα έκτη.
Και ηυλόγησεν αυτούς Κύριος ο Θεός και είπεν αυτοίς:
Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε παν πρόγραμμα και παν λειτουργικόν σύστημα, και εξουσιάζετε επί των ισχυρών υπολογιστήρων, οικιακών τε
και δημοσίων, φέροντες ούτω ισχυράς και χρήσιμους εφαρμογάς επί της Γης. Ησαν δεν αμφότεροι παντί αρχάριοι, εν τε τω χειρισμώ των προγραμμάτων και εν τω προγραμματισμώ.
Παρά ταύτα, εώρακεν ο Θεός πάντα όσα εποίησεν, και ιδού ήσαν άπαντα καλά λίαν.
Και εφύτευσεν ο Θεός ψηφιακόν Παράδεισον εις Ανατολάς, και την και Εδέμ αποκαλούμενην, και έθεσεν εν αυτώ User και Programmer
ίνα εργάζωνται επί των λειτουργικών συστημάτων και φυλάττουσιν αυτά και εφαρμόζουσιν αυτά κατά τας εντολάς Του.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα εβδόμη.
Εκέκραξεν δε στεντορεία τη φωνή Κύριος ο Θεός τον User και τον Programmer λέγων αυτοίς:
 Από παντός λειτουργικού συστήματος ελεύθερα θέλετε δοκιμάζειν, των δε Παραθύρων του Bill μηδέποτε δοκιμάσει.
Καθ’ ην γαρ ημέραν δοκιμάσετε τα Παράθυρα, θέλετε εξαπαντός αποθανείν.
Ο Bill, όμως, ήτο φρονιμότερος κατά την πανουργίαν πάντων
των δημιουργημάτων, α Κύριος ο Θεός εποίησεν.
Και είπεν ο Bill προς τον Programmer : Αλήθεια εστί ότι Κύριος ο Θεός σας είπε εξ όλων των λειτουργικών όπως δοκιμάσετε, πλην των Παραθύρων, των και της Χιλιετίας αποκαλούμενων;
Και είπε ο Programmer προς τον Bill: Όντως πονηρέ, δυνάμεθα όπως δοκιμάσωμεν εξ όλων των FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Linux, NextSTEP, πλην των Παραθύρων σου, είτε της Χιλιετίας είτε άλλων, διότι από εκείνην την ημέραν και μετά θα αποθάνωμεν.
Και υπέλαβεν εκ νέου ο παμπόνηρος Bill προς τον Programmer: Δεν θέλετε βεβαίως αποθανείν, αλλ’ ηξεύρει ο Κύριος ότι καθ’ ην ημέραν δοκιμάσετε των Παραθύρων μου θέλουσιν ανεωχθεί οι οφθαλμοί σας και
θέλετε αναβαθμισθείτε ως Administrators, γίγνωσκοντες ούτως το καλόν εκ του κακού;
Και είδεν ο Programmer ότι τα Παράθυρα εφαίνοντο τέλεια κατά την όψιν, ευφάνταστα κατά το design και ελκυστικά εις την χρήσιν, ως
δίδοντα γνώσιν.
Και εγκατέστησεν τα Παράθυρα επί τω εν του ψηφιακού Παραδείσου κεντρικώ Server.
Επλησιάσεν ο User αρχίσας και αυτός όπως εγκαθιστά Οδηγούς ποικίλους επί των Παραθύρων, έτι αυξάνων τον όγκον και την δυστοκίαν αυτών.
Και ηνεώχθησαν οι οφθαλμοί αμφότερων και εθαύμασαν, πλην όμως ουχί επί μακρόν, δίοτι αίφνης κατέρρευσεν το του Παραδείσου δίκτυον.Και ήρχισον τότε κλαυθμούς και οδυρμούς, αναζητούντες απεγνωσμένως Service Packs.
Και ήκουσαν τότε την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών, περιπατούντος εν τω Παραδείσω προς το δειλινόν, και εκρύφθησαν User τε και
Programmer από προσώπου Κυρίου του Θεού, εν μέσω των του Παραδείσου υπολογιστήρων.
Εκάλεσεν δε Κύριος ο Θεός τον User και είπεν αυτώ: Πού είσαι ;
Ο δε είπε Κυρίω τω Θεώ: Την φωνήν σου ήκουσα Κύριε εν τω Παραδείσω και έτρεξα να κρυφθώ, διότι εφοβήθην, επειδή κατέρρευσεν το δίκτυον.
Και έιπεν αυτώ ο Θεός: Και πού ηξεύρεις ότι κατέρρευσεν το δίκτυον; Πώς είναι δυνατόν να κατέρρευσεν το δίκτυον μετά των εν αυτώ εγκατεστημένων Unixοειδών λειτουργικών συστημάτων; ΄Η μήπως εγκατέστησές τι εκ του απηγορευμένου λειτουργικού συστήματος του Bill;
Και απεκρίθη ο User: Ο Programmer τον οποίον μου έδωσες να είναι μετ’ εμού, αυτός εκείνος έλαβε εκ του Bill μια distribution Παραθύρων ΜΕ και ούτω εγκαταστήσαμεν αυτά, διότι ήσαν αρεστά εις τους οφθαλμούς μας Κύριε, ως δίδοντα γνώσιν !
Και είπεν ο Θεός τω Programmer: Άφρων! Τι ήτο αυτό ο εποίησες ;
Κλαυθμηρίζων δε ο Programmer είπεν τω Κυρίω: Ο όφις ο Bill με εξηπάτησε, λέγων ότι τούτο εστί σταθερότερον λειτουργικόν σύστημα των άλλων και ότι ουδέποτε χρήζει επανεκκινήσεως εις Server, βασιζόμενος ο πανούργος εις Παράθυρα.
Και είπεν Κύριος ο Θεός προς τον όφιν τον διοπτροφόρον:
Επειδή εποίησες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πασών των εταιρειών, και ζαχαρώδη προϊόντα ριφθήσονται κατ’ εσού εις τας περιοδείας σου ανά
την Γην, και είτε θέλεις διασπασθεμεταξύ εσού και των Κριτών και των κυβερνήσεων.
Προς δε τον User είπεν ο Κύριος ο Θεός: Θέλω μεγάλως υπερπληθύνει τας λύπας και τους πόνους σου, κατά το Administrating υπό τα Παράθυρα. Με λύπας δε θέλεις διορθώνει τα δίκτυα και άπαντα τα εις τα λειτουργικά του Bill βασιζόμενα προγράμματα.
Προς δε τον Programmer είπεν: Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον του User και συμμετείχες εις την των Παραθύρων εγκατάστασιν, την οποία προσέταξα εις σε, λέγων μη στήσαι αυτά, κατηραμένοι να είναι οι προσωπικοί υπολογιστήρες εξ’ αιτίας σου, και με λύπας θέλεις «απεντομώσει» τα εκ του όφεως του διοπτροφόρου προερχόμενα προγράμματα.
Έκτοκτε δε και ως σήμερον, με λύπας, πόνους, οιμωγάς και κατάρας, οι απόγονοι του Programmer και του User συνεχίζουσιν τας εργασίας των επί των
υπολογιστήρων, του όφεος συλλέγοντος πλούτον, τιμάς και δόξαν.
Advertisements

Ανάκτηση αρχείων, διαγραμμένων ή και φορμαρισμένων.

Ανάκτηση αρχείων, διαγραμμένων ή και φορμαρισμένων.

Η ανάκτηση διαγραμμένων ή φορμαρισμένων αρχείων είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας υπολογοστής με εγκατεστημένη μια Ubuntu based διανομή, όπως το Mint. Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Photorec το οποίο υπάρχει μαζί με το TestDisk, που είναι ένα εργαλείο ελέγχου παρτίσιον. Είναι πολύ πιθανό το TestDisk να είναι ήδη εγκατεστημένο στη διανομή μας, αν δεν είναι τότε μπορούμε πολύ εύκολα να το εγκαταστήσουμε μέσω synaptic, μέσω του διαχειριστή προγραμμάτων ή μέσα από το τερματικό.

Με τη βοήθεια του προγράμματος μπορούμε να σαρώσουμε κάθε είδους δίσκο ακόμα και κάρτες μνήμης. Απλά το τρέχουμε σε τερματικό, γιατί χρειάζεται να έχει δικαιώματα root, και μετά μας καθοδηγεί βήμα βήμα για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε.  Θα μας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκτησης να ορίσουμε έναν φάκελο προορισμού για τα ανακτηθέντα αρχεία, καλό θα είναι να έχουμε ήδη δημιουργήσει έναν στο δίσκο προορισμού και να προσέξουμε ο συγκεκριμένος δίσκος να έχει άφθονο χώρο καθώς το πρόγραμμα ανακτά τα πάντα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος θα βρούμε στο φόρουμ του Linux Mint

Ο έξω κόσμος.

Ο έξω κόσμος.

Αι Γιάννης, Πρίνος Θάσου.Ανοίγουμε το παράθυρο, κοιτάμε έξω.

Εκεί έξω βρίσκεται ο έξω κόσμος.

Ο έξω κόσμος δεν μας αρέσει.

Κλείνουμε το παράθυρο και κλεινόμαστε ξανά μέσα, στον μικρόκοσμό μας.

Windows XP are dead.

Τα Windows XP έχουν πεθάνει.

windows xp are deadΈχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο κόσμο να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα με το λειτουργικό του σύστημα, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι  τα windows xp.  Και πως να μην αντιμετωπίζει άλλωστε. Η υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος έχει λήξει από τον Απρίλιο που μας πέρασε. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε τρύπα και κενό ασφαλείας ανακαλυφθεί, μένει όπως είναι και δεν μπαλώνεται. Αυτή η διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση να αντιστραφεί, ούτε και να βελτιωθεί, μόνο χειρότερη θα γίνεται.

Και άντε καλά να έχεις έναν υπολογιστή από την εποχή του Νώε και τον έχεις μόνο για να γράφεις και να διαβάζεις κανά έγγραφο κειμένου, να εκτυπώσεις καμιά φωτογραφία, άντε στο τσακίρ κέφι να ανοίξεις και κανά εξελάκι. Δεν θα πάθεις καμια ζημιά, έτσι κι αλλιώς ο υπολογιστής σου είναι για την ανακύκλωση και τα δεδομένα σου δεν ενδιαφέρουν κανέναν.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν τον απαρχαιωμένο υπολογιστή με το προϊστορικό λειτουργικό σύστημα, το έχεις και το χρησιμοποιείς στην επιχείρησή σου, για την διαχείρηση ευαίσθητων, κρίσιμων και πολύτιμων δεδομένων. Αυτό είναι έγκλημα και θα έπρεπε να τιμωρείται από τον ποινικό κώδικα.

Φυσικά η δικαιολογία όσων τρέχουν ακόμα τα πεθαμένα τα παραθύρια, είναι πως ο υπολογιστής τους είναι πολύ παλιός για να τρέξει κάποιο σύγχρονο λειτουργικό σύστημα.

Λοιπόν σας έχω νέα. Για σας που έχετε τον υπολογιστή για να βλέπετε κανά βιντεάκι και να ανοίγετε κανά εξελάκι, υπάρχει σύγχρονο και απρόσβλητο σε επιθέσεις λειτουργικό σύστημα, το οποίο μάλιστα μπόρεί να τρέξει ακόμα και στο χάρχαλο που έχεις στο σπίτι σου. Το λειτουργικό ονομάζεται Λίνουξ και ρώτα κανά γνωστό σου, όλο και κάποιος θα μπορεί να σου κάνει μια εγκατάσταση. Για σας τώρα που ο υπολογιστής είναι εργαλείο της δουλειάς σας, έχω νέα και για σας. Το καβουρντιστήρι σας, έχει κάνει απόσβεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τόσα χρόνια που τον έχετε αγοράσει. Καιρός για αναβάθμιση και ανανέωση. Σε πολλές περιπτώσεις η τσιγκουνιά είναι κακό πράγμα και μια από αυτές είναι οι υπολογιστές. Τράβα παλιοτσιφούτη και βάλε κανά μηχάνημα της προκοπής ώστε να κάνεις τη δουλειά σου όμορφα και σωστά.

Τα XP πέθαναν, πάρτε το χαμπάρι. Οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ούτε και οι αρχαίοι υπολογιστές.

Βάλτε κανά λειτουργικό της προκοπής, αγοράστε και κανά καινούργιο μηχάνημα. Αυτά που έχετε, πέθαναν.

Ice bucket challenge και του κώλου τα εννιάμερα.

Το Ice bucket challenge, η μαλακία και το γαβάνι.

Τον τελευταίο καιρό έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας η μαλακία που παίρνει κάποιος έναν κουβά με νερό και τον ρίχνει επάνω του, ice bucket challenge όπως το ονόμασαν οι μπαμπάδες του στην Αμερική, μπουγέλωμα όπως το απέδωσαν τα κάθε λογής fanboys στα ελληνικά.

Δεν θα ασχοληθώ με το πως ξεκίνησε η όλη μαλακία, όχι. Αυτό που θα κράξω είναι η μαλακία της μαλακίας. Και λέω πως είναι μαλακία της μαλακίας γιατί μόνο μπουγέλωμα δεν είναι.

Το μπουγέλο είναι κάτι σαν το σεξ. Χρειάζεται τουλάχιστον δύο, έναν που θέλει να μπουγελώσει και ακόμα έναν που προσπαθεί, ντεμέκ, να ξεφύγει αλλά βασικά θέλει ο άλλος να τον καταβρέξει. Μεγάλη η ομοιότητα με το σεξ, δε νομίζετε; Στην αμερικανόφερτη μαλακία ice bucket challenge, και σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με το μπουγέλο, δεν είναι απαραίτητα δύο ατομα για να γίνει παιχνίδι, για την ακρίβεια οι οδηγίες είναι πως πρέπει ο ίδιος να μπουγελωθείς, μόνος σου να ρίξεις τον κουβά το νερό, άντε ίσως και με παρέα, αλλά που θα κάνουν όλοι το ίδιο, αυτομπουγέλωμα ομαδικό δηλαδή. Ε αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της μαλακίαςμαλακία, γαβάνι, αυνανισμός δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να είναι; Πληροί άλλωστε όλες τις προϋποθέσεις, είναι το υποκατάστατο κάποιας πράξης, το κάνεις μόνος σου και χωρίς βοήθεια από κανέναν, δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις αυτόν που θες να μπουγελώσεις, απλά μπουγελώνεσαι μόνος σου όπως και στο γαβάνι,  και από καμιά φορά μαζεύεστε όλοι οι βαγανάδες και ρίχνετε και μια ομαδική μαλακία, έτσι για να περάσει η ώρα.

Και δε λέω, καλό πράμα το βαγάνι, ξελαμπικάρει το μυαλό, απελευθερώνονται ντοπαμίνες, φεύγουν τα χοντράδια, αλλά δεν είναι σεξ. Έτσι και το αυτομπουγέλωμα, μπορεί να είναι δροσιστικό, να φεύγει η βρωμιά και η ιδρωτίλα (ναι για σένα τον άπλυτο από την εποχή του Νώε λέω), είναι και διασκεδαστικό αλλά όσο η μαλακία είναι γαμήσι, άλλο τόσο και το αυτομπουγέλωμα είναι μπουγέλο.

Μη μας πρήζετε λοιπόν με τις μαλακίες σας παλιοβαγανάδες, γιατί ακριβώς αυτό κάνετε μια μαλακία, ένα βαγάνι και τίποτα παραπάνω

Άνοιγμα magnet link με τον firefox.

Άνοιγμα magnet link με τον firefox σε Linux Mint 13 (12.04).

Είναι γεγονός πως ο αγαπημένος μας firefox δεν γνωρίζει πως να ανοίξει ένα magnet link. Παρακάτω θα δείξουμε την διαδικασία μέσω της οποίας λέμε στην αλεπουδίτσα πως να ανοίγει τα magnet links.

Εκπαίδευση του firefox.

Ξεκινάμε ανοίγοντας μια νέα καρτέλα και πληκτρολογούμε στη γραμμή διευθύνσεων : about:config

about:config

about:config

Συνέχεια

Εγκατάσταση windows7 μέσω USB stick.

Εγκατάσταση windows7 μέσω USB stick.

Θες να κάνεις φορμάτ αλλά ο υπολογιστής δεν έχει οδηγό dvd?
Θες να φορμάρεις αλλά έχεις χάσει το δισκάκι με τα παραθύρια, είναι Σαββάτο βράδυ και σου έχουν τελειώσει τα άδεια ντιβιντιά?
Για τα παραπάνω μα και για αρκετά ακόμα προβλήματα υπάρχει η λύση και είναι το δωρεάν προγραμματάκι WINDOWS USB DVD tool της Microsoft.win7usb

Πέρα από το παραπάνω προγραμματάκι, χρειαζόμαστε ένα στικάκι τουλάχιστον στα 4 γίγα και το iso των windows που θέλουμε να εγκαταστήσουμε.

Το πρόγραμμα είναι πολύ απλό στην λειτουργία του.
Το πρώτο πράγμα που μας ζητάει όταν το τρέξουμε, είναι να του πoούμε που είναι το iso αρχείο.
Μετά μας ζητάει να του πούμε ποιό είναι το στικάκι που θέλουμε να το κάνουμε bootable. Αν έχουμε αρχεία στο εν λόγω στικάκι που δεν θέλουμε να τα χάσουμε, τα αντιγράφουμε κάπου αλλού γιατί στο στικάκι μας θα πέσει πυρηνική.
Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας είναι η διαμόρφωση του στικ ώστε να γίνει bootable και κατόπιν η αντιγραφή των αρχείων από το iso.

Όταν τελειώσει η όλη διαδικασία το στικάκι μας είναι έτοιμο για την πρώτη του εγκατάσταση.
Καλά φορμαρίσματα.

Μπακάπ έκανες?

Εσύ πότε έκανες backup?

ΕΣΥ ΕΚΑΝΕΣ BACKUP ?Το θέμα δεν είναι αν θα συμβεί η ζημιά, αλλά όταν θα συμβεί, πόσο παλιό είναι το back up που έχεις και πόσα γίγα δεδομένων έχεις χάσει για πάντα.

 

Διόρθωση προβλήματος εγκατάστασης win7 σε καινούργιο λάπτοπ disk GPT style.

Διόρθωση προβλήματος εγκατάστασης win7 σε καινούργιο λάπτοπ , disk GPT style.

Κατα την έναρξη της εγκατάστασης μας βγάζει μήνυμα πως ο δίσκος μας είναι GPT style.
Για να διορθώσουμε το παραπανω πρόβλημα κάνουμε τα εξής.

Μόλις φορτώσει ο δίσκος των windows και πριν παμε στiς επιλογες για την εγκατάσταση

gpt disk style solution

Δεν κάνουμε τίποτα από τα συνηθισμένα, δεν κάνουμε εγκατάσταση, είναι μάταιο έτσι κι αλλιώς.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε shift+f10 ή shift+fn+f10.

Ότα το κάνουμε αυτό τότε θα ανοίξει το πινακάκι της γραμμής εντολών. Εκεί λοιπόν θα δώσουμε τις παρακάτω εντολές.

  1. diskpart και μας ανοίγει στο πινακάκι η λειτουργία DISKPART

  2. list και μας ανοίγει η λίστα με τους δίσκους. Εκει θα επιλέξουμε τον δίσκο που θέλουμε, στην περίπτωσή μας τον δίσκο μηδέν πατώντας

  3. select disk 0 και μας ειδοποιεί πως ο δίσκος 0 είναι πλέον επιλεγμένος. Κατόπιν πληκτρολογούμε

  4. clean μόλις δώσουμε και αυτή την εντολή πέφτει η πυρηνική και καθαρίζει ο δίσκος.

  5. Κλεινουμε το πινακάκι και προχωράμε κανονικά στην εγκατάσταση.

  6. Τις παραπάνω οδηγίες τις βρήκα εδώ https://www.youtube.com/watch?v=DQf9YqbD8WI   Χρησημοποιείστε τες με δική σας ευθύνη.

Ή αν μας δυσκολεύουν όλα αυτά, μπορούμε πολύ απλά να εγκαταστήσουμε ένα Λίνουξ, το οποίο θα ρίξει την πυρηνική για εμάς και μετά κάνουμε κανονικά την εγκατάσταση.

6+1 γεγονότα για το νερό.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΚΟΣΜΟΣ.

Δείτε τι δεν μας λένε. Έξι συν ένα επικίνδυνα γεγονότα για το νεράκι που δεν μας τα λένε.
6+1 θανάσιμα γεγονότα για το νερό.

Γεγονός!

Το νερό μπορεί να συντεθεί χημικά καίγοντας καύσιμα πυραύλων.

Γεγονός!

Η υπερκατανάλωση νερού μπορεί να προκαλέσει, υπερβολική εφίδρωση, ακατάσχετο κατούρημα, ακόμη και θάνατο.

Γεγονός!

Όλοι οι κατά συρροή δολοφόνοι, οι βιαστές, οι παιδεραστές και οι έμποροι ναρκωτικών, έχουν παραδεχτεί δημόσια πως πίνουν νερό!!!

Γεγονός!

Το νερό είναι ένα από τα κύρια συστατικά των ζιζανιοκτόνων και των παρασιτοκτόνων.

Γεγονός!

Το νερό είναι η κύρια αιτία των πνιγμών!!!

Γεγονός!

Το 100 τοις εκατό όσων έχουν εκτεθεί στο νερό θα πεθάνουν!!!

Γεγονός μπόνους!

Τα ψάρια γαμιούνται μέσα στο νερό.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Καλή αγωνιστική χρονιά και καλούς αγώνες να έχουμε. Αφορμές και αιτίες υπάρχουν.

VENCEREMOS

VENCEREMOS

VENCEREMOS

Ένταση στα εγκαίνια γραφείου της Χ.Α – Περιορισμένη χρήση χημικών από την αστυνομία

Περίπου 600 άτομα πραγματοποίησαν πριν από λίγο συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο Λιμένα της Θάσου με αφορμή τα εγκαίνια γραφείου της Χ.Α στο νησί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν φραγμό στην πλατεία Ηρώων, για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν τα γραφεία, οι οποίοι προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό με αποτέλεσμα να γίνει περιορισμένη χρήση χημικών σύμφωνα με διαδηλωτές που επικοινώνησαν με το ThessToday.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφεραν στο ThessToday διαδηλωτές, η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού για να τους απομακρύνει και πάνω στον πανικό που ακολούθησε διαδηλωτές τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας.

Ωστόσο σε τηλεφωνική  επικοινωνία του ThessToday η αστυνομία κάνει λόγο για επίθεση με πέτρες που δέχτηκαν οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο.

Στα εγκαίνια των γραφείων της Χ.Α παρευρίσκονται οι Παναγιώταρος, Γερμενής και Ματθαιόπουλος.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο καθώς οι διαδηλωτές βρίσκονται σε απόσταση 200 μέτρων από τα γραφεία της Χ.Α.

πηγή ThessToday