Θάσος Δημοτική Α.Ε.

Θάσος Δημοτική Α.Ε.

Ακολουθεί το ΦΕΚ στο οποίο έχει αναρτηθεί η σύσταση και το καταστατικό λειτουργίας της Θάσος Δημοτική Α.Ε.

Κλικ στο λίνκ για το πι ντι εφ.
Θάσος Δημοτική Α.Ε.

δημοτικη_αε

δημοτικη_αε2

 

 

Και η απομαγνητοφώνηση του κειμένου:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Αρ. Φύλλου 10926
5 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και δ.τ. «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.». …….
1

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟ−
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και δ.τ.
«ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Την 27/09/2012 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 16730 στο Γενι−
κό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Καβάλας, η αριθ. 4846−1/24.09.2012
Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου
−Τουρισμού) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με
την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΑΣΟΣ ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», και η οποία προήλθε από μετατροπή της
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ» και έλαβε
αριθμό ΓΕΜΗ 122542130000 και β) εγκρίθηκε το κατα−
στατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτί−
σθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως
ισχύουν, με την με αριθμό 33.802/19.09.2012 πράξη του
Συμβολαιογράφου Θάσου Κωνσταντίνου Καπόλλα.
Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Επωνυμία −Διακριτικός Τίτλος: Η επωνυμία της
εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ο διακριτικός τίτ−
λος αυτής: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».
2. Έδρα: Τοπική Κοινότητα Παναγίας του Δήμου Θάσου
(οικισμός Παναγία) της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.
Σκοποί:
α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κατασκηνωτικών κέ−
ντρων (camping), ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμε−
ρισμάτων, μπαγκαλόους, παιδικών και αθλητικών κα−
τασκηνώσεων, οικοτροφείων ηλικιωμένων ατόμων, ή
ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και κάθε άλλου εί−
δους καταλυμάτων, σε ιδιόκτητες ή σε μισθωμένες ή σε
παραχωρημένες κατά χρήση και με κάθε άλλο νόμιμο
τρόπο εγκαταστάσεις.
β) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημο−
τικής περιουσίας του Δήμου Θάσου και των κοινοχρή−
στων χώρων κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
γ) Η εν γένει δραστηριοποίηση στον τουριστικό, αγρο−
τουριστικό, επισιτιστικό τομέα και στον τομέα της δια−
σκέδασης με οποιονδήποτε τρόπο, η οργάνωση ταξιδι−
ών − εκδρομών, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών
αναψυχής, η οργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων κ.λπ., καθώς και η ανάληψη της διοίκησης
(management) ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχει−
ρήσεων τρίτων.
δ) Η απόκτηση, εκμετάλλευση και πρακτόρευση χερ−
σαίων, θαλασσίων και εναέριων μεταφορικών μέσων.
ε) Η εκπόνηση πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, ανα−
πτυξιακών μελετών και μελετών σκοπιμότητας.
στ) Η εμπορία οικοδομικών υλικών και η κατασκευή
οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων για λογαρι−
ασμό του Δήμου Θάσου και τρίτων.
ζ) Η διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση απορριμ−
μάτων, καθώς επίσης και στερεών και υγρών αποβλή−
των.
η) Η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων
γενικά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
θ) Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση υδάτι−
νων πόρων, πηγών ενέργειας και του μητροπολιτικού
δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Θάσου.
ι) Η συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλ−
λόγους του Δήμου Θάσου και η ενίσχυση των δράσεων
τους.
ια) Η υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαί−
ες» και γενικότερα προγραμμάτων και δράσεων πιστο−
ποίησης ποιότητας που σχετίζονται με τους καταστα−
τικούς σκοπούς της εταιρείας.
ιβ) Η υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊ−
κών προγραμμάτων σε θέματα που σχετίζονται με τους
καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας.
ιγ) Η προστασία, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλ−
λευση των δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων
της Θάσου.
3. Διάρκεια: ενενήντα εννέα (99) χρόνια από τη νόμιμη
σύστασή της.
4. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαί−
ου: οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ
(8.310.000 €) και κατανέμεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες
εκατό (83.100) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι
ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.
5. Μετοχές: (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Ογδόντα
τρεις χιλιάδες εκατό (83.100) ονομαστικές μετοχές, που
κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.
6. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Την 31η Δε−
κεμβρίου κάθε έτους.
7. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία θα
διοικείται από Διοικητικό
Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, τα
οποία −μαζί με τα αναπληρωματικά τους− ορίζονται από
το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θάσου. Τα οριζόμε−
να μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν
το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητι−
κού συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον από τα αιρετά μέλη
προέρχεται από τη μειοψηφία. Τα υπόλοιπα μέλη είναι
δημότες του Δήμου Θάσου. Η θητεία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την χρονική διάρκεια
της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη
μέχρι τριμήνου από τη λήξη της θητείας του.
8. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
Το πρώτο Δ.Σ. θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:
1) Κωνσταντίνος Χατζηεμμανουήλ του Χαραλάμπους,
επάγγελμα Δήμαρχος Θάσου, οδοντίατρος, τόπος κα−
τοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως Καβάλα, έτος
γεννήσεως 1959, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 041494442,
αρ. ΑΔΤ Χ 373530.
2) Ιωάννης Πλαφαδέλης του Αγγέλου, δημοτικός σύμ−
βουλος εκ της μειοψηφίας, ελεύθερος επαγγελματίας,
τόπος κατοικίας Πρίνος Θάσου, τόπος γεννήσεως Σωτή−
ρος Θάσου, έτος γεννήσεως 1963, υπηκοότητα ελληνική
ΑΦΜ 031400065.
3) Δημήτριος Έλληνας του Αθανασίου, Δ/ντής Κέντρου
Υγείας Πρίνου, Ιατρός, τόπος κατοικίας Παναγία Θάσουτόπος γεννήσεως Παναγία Θάσου, έτος γεννήσεως 1954υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 015356928, αριθ. ΑΔΤ ΑΕ
895858.
4) Γεώργιος Καβάζης του Χρήστου, Δ/ντης δημοτι−
κού σχολείου Παναγίας, εκπαιδευτικός, τόπος κατοικίας
Παναγία Θάσου, τόπος γεννήσεως Σουφλί Έβρου, έτος
γεννήσεως 1961, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 028534959αριθ. ΑΔΤ ΑΕ 895922.
5) Γεωργαλής Νικόλαος του Ιωάννη, δικηγόρος, τόπος
κατοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως Θάσος, έτος
γεννήσεως 1958, υπηκοότητα: Ελληνική, ΑΦΜ 028534740
Αριθ. ΑΔΤ AB 130955.
6) Ζαφείρης Μπίλιας του Θεοδώρου, πρώην πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, εργολάβος − ηλεκτρολό−
γος, τόπος κατοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως
Θάσος, έτος γεννήσεως 1949, υπηκοότητα ελληνικήΑΦΜ 012297513.
7) Νίκη − Μαριγούλα Μανουσάκη, του Διάκου, ειδική
συνεργάτης Δημάρχου Θάσου, οικονομολόγος, τόπος
κατοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως Θεσσαλο−
νίκη, έτος γεννήσεως 1973, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ
062662455, αριθ. ΑΔΤ ΑΖ 665325
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα
διοικήσει την εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου δυναμένης
να παραταθεί επί τρίμηνο και μέχρι τον ορισμό νέου
Διοικητικού Συμβουλίου από το Δημοτικό Συμβούλιο που
θα εκλεγεί από τις επόμενες δημοτικές εκλογές.
10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ως τακτικός
ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο Γε−
ώργιος Σταματίου του Παρασκευά με ΑΔΤ Λ. 176324κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3 και με αριθμό
Μητρώου ΣΟΕ 1477 και ως αναπληρωματικός αυτού ο
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου με
ΑΔΤ ΑΖ 521065, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη
3 και με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕ 16651.
Η καταχώριση της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας γί−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ2α και 7β’ παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ανα−
μορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 καισχύει σήμερα.
Καβάλα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s